Activity Tracking – źródło analizy danych

14.10.2021 - Zarządzanie magazynem

Zdjęcie: Freepik

Systematyczne generowanie raportów do analiz jest procesem bardzo czasochłonnym i wymaga dużej dokładności. Pomocne są w tym celu narzędzia pozwalające na bieżące monitorowanie procesów i automatyczne generowanie raportów w zależności od aktualnych potrzeb.

Każdy uczestnik procesów magazynowych jest odbiorcą informacji pochodzących z systemu zarządzania magazynem (WMS). Zakres udostępnianej informacji i sposób jej prezentacji powinien się różnić – różne są bowiem potrzeby poszczególnych jej adresatów. Dodatkowo, innej gradacji informacji potrzebuje kierownik zmiany, a innej na przykład przedstawiciel zarządu firmy. I tak na przykład:

 • magazyniera interesuje, jaka jest jego aktualna efektywność zgodnie z przyjętymi normami, od tego bowiem często zależy na przykład jego premia,
 • kierownik magazynu analizuje, w którym obszarze magazynierzy najlepiej wypełniają swoje zadania, czyli gdzie i kiedy ich praca jest najbardziej efektywna,
 • zarząd potrzebuje informacji, czy zainwestowana złotówka przekłada się na efektywność i zysk, a także w co zainwestować, żeby zwiększyć produktywność i efektywność działania pracowników.

  Powyższe elementy sprowadzają się w praktyce do mierzenia efektywności pojedynczego pracownika, różny jest natomiast poziomie agregacji danych i ich dostępność w zależności od odbiorcy i dalszego wykorzystania informacji.

  Magazyn danych

  Zbieranie i agregowanie ogromnych ilości danych na potrzeby przyszłych analiz może być bardzo obciążające dla systemu. W celu zapewnienia dostępu do niezbędnych danych do wykonania analiz, w PSI opracowano moduł Activity Tracking. Zbiera on informacje o wszystkich operacjach magazynowych i udostępnia te, które są istotne, nie wpływając negatywnie na wydajność pracy magazynu.

  Moduł opiera się na konfigurowalnym mechanizmie umożliwiającym zapisywanie danych o zdarzeniach biznesowych. Jest on dostepny już w standardowej wersji systemu PSIwms. Activity Tracking pokazuje nie tylko wystąpienie danego zdarzenia np. realizacji transportu bądź kompletacji danego towaru, ale również jego kontekst biznesowy. Pozwala uzyskać chociażby informacje o tym, czego dotyczy dana operacja, co zostało pobrane i w ramach jakiego zlecenia, a także kto pobrał towar i na jakie miejsce go odłożył. Dane zbierane w ramach Activity Tracking pokazują informacje o magazynie w czasie rzeczywistym.

  Automatyczne generowanie raportów

  Moduł Activity Tracking zbiera dane dotyczące wszelkich procesów magazynowych, pochodzące z różnych źródeł. Agreguje je do jednej tabeli, dzięki czemu mogą być one wyświetlone z poziomu jednego okna dialogowego w systemie PSIwms. W celu dokładnego sprawdzenia np. co dzieje się z danym zleceniem, w PSIwms dostępne jest okno dialogowe Activity Tracking.

  Rys. Przykładowe dane dotyczące wybranej jednostki transportowej

  Z poziomu PSIwms okno Activity Tracking przedstawia tabelę z danymi. Podstawowymi elementem zbioru danych jest nazwa aktywności – może to być np. zamknięcie pozycji awiza, zapisywanie danego etapu podczas kompletacji, utworzenie danego zasobu lub zlecenia transportowego. W Activity Tracking przedstawione są także informacje dodatkowe: skąd pochodzą dane aktywności, czy jest to np. zdarzenie, telegram, operacja zamknięcia okna czy wykonanie operacji na terminalu mobilnym. W ramach procesu może być rejestrowanych wiele aktywności, tworząc historię jego kolejnych etapów. Każdy wpis jest oznaczony znacznikiem czasowym, co umożliwia sprawdzenie, w którym momencie została wykonana dana operacja oraz ile zajmowała czasu. Same aktywności są przypisane do konkretnych procesów magazynowych, co ułatwia analizę danych.

  Rys. Schemat działania modułu Activity Tracking

  Moduł Activity Tracking pobiera dane dotyczące operacji z telegramów serwera. Umożliwia to zebranie danych dotyczących otwarcia i zamknięcia okien na PC i terminalach mobilnych takich jak np. potwierdzenie danego transportu, czy wykonanie kompletacji danego towaru. Zebrane dane są poddawane procesowi walidacji, następnie transformowane do formy, która może być wyświetlana z poziomu modułu oraz w odpowiednim kontekście biznesowym.

  Rys. Źródła danych Activity Tracking

  Z poziomu PSIwms okno Activity Tracking przedstawia tabelę z danymi. Podstawowymi elementem zbioru danych jest nazwa aktywności – może to być np. zamknięcie pozycji awiza, zapisywanie danego etapu podczas kompletacji, utworzenie danego zasobu lub zlecenia transportowego. W Activity Tracking przedstawione są także informacje dodatkowe: skąd pochodzą dane aktywności, czy jest to np. zdarzenie, telegram, operacja zamknięcia okna czy wykonanie operacji na terminalu mobilnym. W ramach procesu może być rejestrowanych wiele aktywności, tworząc historię jego kolejnych etapów. Każdy wpis jest oznaczony znacznikiem czasowym, co umożliwia sprawdzenie, w którym momencie została wykonana dana operacja oraz ile zajmowała czasu. Same aktywności są przypisane do konkretnych procesów magazynowych, co ułatwia analizę danych.

  Wizualizacja danych - dashboardy

  Dane z Activity Tracking są podstawowym elementem w analizach zarządczych i mogą być wykorzystane w dashboardach. Rolą dashboardów jest zapewnienie odpowiednich informacji dla właściwego użytkownika w odpowiednim czasie, tak aby zoptymalizować proces podejmowania decyzji. W systemie PSIwms mają one szerokie możliwości konfiguracji, co pozwala także na samodzielne przygotowanie dashboardów przez Klienta i dopasowanie ich do aktualnych potrzeb w zakresie raportowania sytuacji w magazynie.

  Rys. Przykładowy dashboard systemu PSIwms obrazujący efektywność pracowników

  Dzięki konfigurowalnym dashboardom osoba kontrolująca prace w magazynie ma bieżący dostęp do informacji o efektywności i pracochłonności procesów, zasobach, alarmach i sytuacjach niepożądanych oraz obłożeniu poszczególnych obszarów w magazynie.

  Właściwe decyzje wymagają właściwych danych

  Każdy użytkownik systemu odnajdzie korzyści ze stosowania narzędzi do analizy danych.

  Dzięki rozwiązaniu Activity Tracking zyskujemy:

  • mierniki efektywności i źródło motywacji dla pracowników,
  • wiedzę operacyjną niezbędną do codziennego zarządzania magazynem,
  • dostęp do informacji zarządczych pozwalającej na podejmowanie strategicznych decyzji.

  Dostęp do aktualnych, rzetelnych i dokładnych informacji jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji. Moduł Activity Tracking, który zapewnia taki dostęp, znajduje zastosowanie w:

  • przeprowadzaniu analiz krzyżowych – dzięki dostępowi do danych w Activity Tracking jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie akcje wykonane przez danego użytkownika, dotyczące konkretnej jednostki transportowej lub konkretnego wystąpienia towaru w magazynie,
  • identyfikacji przyczyny wystąpienia błędu, poprzez możliwość szczegółowego śledzenia aktywności magazynowych,
  • mierzeniu czasu trwania procesów – to szczególnie istotny KPI w przypadku magazynów obsługujących e-commerce, gdzie specyfiką jest dużo niewielkich zleceń. Aby te procesy były efektywne trzeba je nieustannie monitorować, analizować i usprawniać,
  • zaawansowanym raportowaniu – na podstawie danych kontekstowych operatorzy w magazynie mogą tworzyć raporty, wykresy w systemie a także eksportować je do Excela lub innych programów analitycznych.

  Dane gromadzone w Activity Tracking dają szerokie możliwości analityczne.

  Activity Tracking pozwala na:

  • śledzenie procesu wydajności pracowników,
  • szybką identyfikację wąskich gardeł,
  • ocenę efektywności poszczególnych procesów czy zasobów.

  Firmy, które potrafią gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane, łatwiej osiągają swoje cele biznesowe. Dostęp do informacji jest kluczowy przy podejmowaniu właściwych decyzji. Bez analizy danych nie jest możliwa kontrola procesów, planowanie działań, identyfikacja szans i zagrożeń. Każdego dnia tworzymy gigabajty danych. Aby umiejętnie je wykorzystać, konieczne jest stosowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających ich analizę. Dzięki Activity Tracking wszystkie dane dotyczące procesów logistycznych są optymalnie generowane, ustrukturyzowane i udostępniane.  W ten sposób dane stają się informacją, która umożliwia podejmowanie trafnych decyzji zarządczych i efektywną kontrolę procesów.

  Autor: Emilia Sczaniecka, Konsultant WMS , PSI Polska i Mikołaj Zwierzchowski, Konsultant WMS , PSI Polska