Ograniczenie odpowiedzialności

1. Treści on-line

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Z tego względu odrzucone zostaną wszelkie roszczenia dotyczące szkód poniesionych w wyniku wykorzystania jakichkolwiek dostarczonych informacji, w tym niekompletnych lub niepoprawnych. Wszelkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub kompletne publikacje zawierające wszystkie oferty i informacje mogą zostać rozszerzone, zmienione lub usunięte w całości lub w części przez autora bez odrębnego ogłoszenia.

2. Skierowania i połączenia

Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, do których skierowuje lub z którymi łączy niniejsza strona internetowa, chyba, że posiada pełną wiedzę o nielegalności powyższych i byłby w stanie uniemożliwić ich przeglądanie odwiedzającym jego strony internetowe. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w wyniku wykorzystania przedstawionych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi autor odnośnych stron, a nie osoba, która zamieściła do nich łącznik. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek postingi i wiadomości opublikowane przez użytkowników paneli dyskusyjnych, księgi gości lub listy mailingowe przedstawione na jego stronie.

3. Prawa autorskie

Zamiarem autora było niewykorzystywanie w publikacji jakichkolwiek materiałów objętych prawami autorskimi, a w przypadku, gdyby było to niemożliwe, wskazanie praw autorskich do danego obiektu. Prawa autorskie do jakiegokolwiek materiału będącego dziełem autora są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie jakichkolwiek przedstawień graficznych, dźwięków lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest niedozwolone.

4. Moc prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy uważać za część publikacji internetowej, z której użytkownik został skierowany. W przypadku, gdyby części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu były nielegalne lub niepoprawne, fakt ten pozostaje bez wpływu na zawartość lub ważność pozostałych części.