Funkcje systemu PSIwms

PSIwms dostarcza pełen zakres funkcjonalności niezbędnych do właściwego planowania, sterowania oraz kontroli procesów w magazynie - od otrzymania awiza przyjęcia do magazynu, po wydanie i skalkulowanie należności za usługę.

Wejście do magazynu

System usprawnia pracę magazynu już na etapie przyjmowania towaru. Umożliwia przyjęcie artykułów zarówno awizowanych, jak i bez awiza. Pozwala od razu sprawdzać przyjmowany asortyment i kontrolować jego jakość. Następnie system dzieli towar na jednostki transportowe i opakowania oraz automatycznie przyporządkowuje miejsce w magazynie. Podział zaproponowany przez PSIwms można w razie potrzeby ręcznie skorygować. System drukuje etykietę z odpowiednimi danymi i tworzy polecenia transportowe, by umieścić jednostki transportowe w wybranych miejscach.

Zamagazynowanie

W systemie PSIwms każde miejsce w magazynie opisane jest przez obszar, podobszary, strefę i współrzędne wewnątrz strefy. Obszary można dzielić na strefy przez wirtualne łączenie miejsc (np. wyznaczając w danym obszarze strefy dla towarów niebezpiecznych). Wybór miejsca dokonywany jest na podstawie określonych parametrów, np.: rodzaju artykułu, minimalnej liczby danego artykułu, przypisanego obszarowi priorytetu i strategii ABC (towary szybko i wolno rotujące).

Bypass

System sprawdza, czy dla artykułów przyjętych do magazynu istnieje zlecenie przeciwstawne tj. wydania z magazynu. W takim wypadku, zamiast do magazynu, niezbędna część towaru może trafić bezpośrednio do strefy komplementacji (uzupełniania) lub do wysyłki. Jest to rozwiązanie dość często praktykowane przez firmy produkcyjne, które kierują komponenty prosto na produkcję.

Pobranie z magazynu

Polecenie pobrania towaru z magazynu może mieć formę dokumentu, komunikatu na ekranie terminala radiowego lub telegramu do sterownika PLC. W magazynach automatycznych możliwa jest dodatkowo realizacja zlecenia wg strategii „goods-to-man”. W takich obiektach system transporterów dostarcza artykuły bezpośrednio do pracownika.

Kompletacja

Po dostarczeniu pobranych jednostek transportowych do strefy komisjonowania (rozpakowywania i rozdzielania jednostek transportowych, np. palet), system dokonuje automatycznego podziału artykułów na opakowania. Możliwe jest zapakowanie do jednego opakowania różnych artykułów. Dla każdego opakowania można wydrukować listy artykułów i etykiety wraz z danymi odbiorcy.

Śledzenie serii produkcyjnych

Każdemu artykułowi można przypisać numer serii produkcyjnej, co jest elementem wymaganym przez niektóre systemy kontroli jakości. Dzięki temu można, w razie potrzeby, zablokować wszystkie artykuły danej serii. PSIwms umożliwia również pobranie z magazynu całej serii, np. kiedy okaże się ona wadliwa i trzeba ją odesłać do producenta.

Konsolidacja

System PSIwms pozwala na dodanie towaru do innej niepełnej jednostki transportowej przechowywanej w magazynie. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w magazynie. Możliwy jest zakaz lub zezwolenie na konsolidację dla wybranych artykułów i stref.

Zlecenie wydania z magazynu

Na podstawie zlecenia wydania z magazynu (przejętego z systemu nadrzędnego lub wprowadzonego ręcznie przez użytkownika), PSIwms wybiera konkretne artykuły i miejsca, z których należy je pobrać, a następnie podpina je pod zlecenie. Sposób wyboru może być różny dla każdej strefy i rodzaju artykułu.

Przechowywanie artykułów przypisanych do klienta

Każdemu artykułowi można przypisać kod klienta. Jest to istotne, jeżeli dane centrum logistyczne świadczy usługi magazynowe dla wielu odbiorców.