Dodatkowe moduły PSIwms

Podstawowa funkcjonalność systemu PSIwms może być uzupełniona o dodatkowe moduły, takie jak:

Yard Management

Moduł Yard Management umożliwia zarządzanie załadunkiem i rozładunkiem pojazdów. W momencie przybycia ciężarówki operator wprowadza jej dane do systemu, a następnie przypisuje jedno lub więcej zadań (np. załadunek, rozładunek). W przypadku zadań powtarzających się system oferuje szablony, wymagające podania jedynie numeru rejestracyjnego pojazdu. Podobnie system przyporządkowuje ładunki lub trasy dostaw do odpowiedniej bramy załadunkowej. Następnie system kieruje pojazd do odpowiedniej bramy poprzez komunikaty na tablicach informacyjnych lub SMS do kierowcy.

Podstawowe zalety modułu Yard Management to:

  • minimalizacja nakładów związanych z koordynowaniem ruchu pojazdów w otoczeniu magazynu,
  • redukcja przerw pomiędzy poszczególnymi operacjami,
  • skrócenie czasu oczekiwania samochodów ciężarowych, co umożliwia uzyskanie korzystniejszych warunków w umowach z firmami spedycyjnymi.

Event Management

Moduł Event Management pozwala zautomatyzować nadzór nad wybranymi procesami biznesowymi. W przypadku stwierdzenia odchylenia od stanu zaplanowanego, system wyświetla wiadomość na liście odchyleń albo powiadamia odpowiedzialną osobę za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Moduł może rejestrować zdarzenia aktywne (np. awaria przenośnika) oraz pasywne (brak zgłoszenia statusu podczas realizowania zlecenia).

Moduł Event Management zapewnia:

  • terminowość i dokładność dostaw, co zwiększa zadowolenie klienta,
  • redukcję kosztów dodatkowych dostaw i ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów,
  • monitorowaniu procesów krytycznych, czyli tych, od których czasu i sposobu wykonania zależy przebieg innych zadań

Resource Management

Moduł Resource Management służy do usprawnienia planowania dostaw poprzez przyporządkowanie dostępnych zasobów do zadań. Zadaniami są określone etapy procesu biz-nesowego np. realizacja pozycji zlecenia lub proces przyjęcia towaru i zamagazynowania. Zadania składają się z operacji (np. kompletacja, transport, pakowanie) o ustalonym czasie realizacji i wykorzystujących określone zasoby.

Control Station

Moduł Control Station jest narzędziem umożliwiającym śledzenie kluczowych parametrów procesów logistycznych i rozpoznawanie opóźnień, wąskich gardeł, błędów i zakłóceń. Użytkownik lub administrator może we własnym zakresie skonfigurować ekran stanowiska dyspozytorskiego.