Funkcje systemu PSIcontrol

PSIcontrol dostarcza pełen zakres funkcjonalności niezbędnych do zarządzania siecią elektroenergetyczną - od narzędzi inżynierii danych pozwalających definiować nowe obiekty, po zaawansowane funkcje obliczeniowe i zarządzania wyłączeniami. Poniżej zamieściliśmy przegląd głównych funkcji systemu.

LFC Load Flow Calculation / Obliczanie rozpływów mocy

Korzystając z funkcji określającej rozpływ mocy w sieci dystrybucyjnej operator może dokonać - online - przeglądu wyników obliczeń rozpływów mocy w sieci, zarówno dla operacji czasu rzeczywistego jak i dla analiz historycznych. Mimo, że część wartości wejściowych stanowi wynik obliczeń statystycznych, wyliczone wyniki mogą pomóc operatorowi w podjęciu właściwych decyzji w warunkach przerw w dostawie energii.

Sekwencje

Oprócz podstawowych pojedynczych operacji PSIcontrol zapewnia dwa różne rodzaje  sterowania sekwencyjnego: przełączanie programowe i sekwencyjne sterowanie przełączeniami. Dodatkowo system udostępnia raporty przełączania, oparte na sterowaniu sekwencyjnym. Wszystkie te funkcje zmniejszają nakład pracy operatorów, zwiększają ich skuteczność umożliwiając nadzorowanie większych sieci i przyczyniają się do bezpieczeństwa operacyjnego. Sterowanie sekwencyjne stanowią polecenia i sekwencje operacji, które zostały utworzone przez operatora. Można je przechowywać w celu późniejszego wykorzystania
i powtórnego wykonania.

Raportowanie

Informacje pomiarowe z procesu będą zawsze obarczone błędem pomiarowym
i dlatego mogą nie być poprawne. Dla wielu aplikacji przydatne jest jednak posiadanie prawidłowych „informacji” o stanie sieci. Obliczenie takiego jednolitego stanu sieci na podstawie danych wejściowych stanowi zadanie estymatora stanu dostępnego dla systemu PSIcontrol. Opiera się on na założeniu, że błąd pomiarowy podlega rozkładowi normalnemu. Estymator stanu stosuje metodę ważonych najmniejszych kwadratów do obliczenia spójnego stanu sieci, który może być stosowany także do innych aplikacji. Wynik estymatora stanu można wyświetlać na diagramach online oraz przetwarzać dalej za pomocą innych funkcji, takich jak analiza nieprzewidzianych okoliczności lub optymalny rozpływ mocy.

Estymator stanu sieci

Raporty przełączania są zbliżone do sekwencji łączeniowych. W trakcie wykonywania kroków  sekwencji, daty i godziny ich wykonania są rejestrowane w dzienniku. Tworzony jest też dokument ukazujący wszystkie kroki operacji.

Symulator treningowy

W razie zmian w sieci elektrycznej, w szczególności w sytuacjach awaryjnych, operatorzy systemu muszą reagować szybko i skutecznie, aby ograniczyć wpływ zmian na bezpieczeństwo sieci i przerwy w dostawie prądu. Aby przygotować ich do takich zdarzeń, obowiązkowe jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie systemu i symulacji sytuacji kryzysowych. Symulator opracowany przez PSI umożliwia przeprowadzanie szkoleń z zakresu systemu i symulacji sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem ćwiczeń opartych na rzeczywistych sytuacjach.  Symulator wykorzystuje pewien zbiór scenariuszy realistycznie przedstawiających sieć elektryczną i jej reakcję na spontaniczne zdarzenia i działania operatora. Scenariusze szkoleniowe mogą obejmować model sieci, model wytwarzania i model zabezpieczeń. System szkolenia jest połączony bezpośrednio z centrum sterowania za pomocą standardowych procesów komunikacji. Symulator wykorzystuje programy do analizy sieci, aby zapewnić rzeczywistą symulację  reakcji na polecenia i żądania operatora.

Analiza post-mortem

Moduł analizy post-mortem umożliwia przechowywanie wszystkich działań z procesu, systemu komunikacji i samego systemu sterowania do oceny w późniejszym czasie. Funkcja ta służy do analizy zdarzeń i reakcji systemu na te wydarzenia. Analiza post-mortem systemu PSIcontrol umożliwia monitorowanie i rejestrowanie danych procesowych przez długi okres, równolegle ze zdarzeniami procesu. Dzięki temu w programie nie następuje utrata informacji po stosunkowo krótkim czasie, jak bywa zwykle w przypadku oprogramowania do rejestracji zakłóceń pracy zawartych w większości konkurencyjnych systemów sterowania.

Zarządzanie ekipami

W przypadku awarii system zarządzania dystrybucją energii musi obsługiwać lokalizację uszkodzeń, ich separację i ponowne przywrócenie energii do możliwie największej części sieci, w jak najkrótszym czasie. Funkcja delegowania ekip stanowi podzbiór procesu zarządzania zleceniami. System mając informację o lokalizacji i liczbie dostępnych ekip, może zaplanować niezbędne zadania w celu ograniczenia nakładu pracy i czasu, oraz wykorzystać ekipy zależnie od wyposażenia jakim dysponują.

Analiza zwarciowa

PSIcontrol zapewnia pakiet funkcji, które umożliwiają operatorowi określenie oddziaływania zmian parametrów mających wpływ na rozpływ mocy. Aplikacje sieciowe służą do monitorowania sieci, wywoływania alarmów i wskazywania na wąskie gardła w systemie niezależnie gdzie i kiedy się pojawią. Jako wsparcie dla operatorów aplikacje sieciowe podają podsumowania i szczegółowe wyniki analiz opartych na rzeczywistych lub uzyskanych w trybie analitycznym zmianach w konfiguracji sieci. Analiza prądów zwarciowych służy do ustalenia, czy prąd zwarciowy gdziekolwiek w systemie przekroczy określone górne wartości graniczne lub czy osiągnie minimalny poziom, aby zabezpieczenie wykryło uszkodzenie. Analiza prądów zwarciowych rozpoczyna się od rzeczywistego stanu sieci symuluje zwarcia jedno po drugim w elementach sieci. Uwzględniany jest stan rozpływów sieci sprzed uszkodzenia.

Prognozowanie

System bazując na modelu matematycznym, odczytach bieżących i topologii sieci, realizuje funkcje prognostyczne w odniesieniu do pracy sieci. Są to funkcje szczególnie ważne dla operatorów, ponieważ przed każdą operacją czy też ich sekwencjami system wylicza prawdopodobne zmiany wskazując na bezpośrednie zagrożenia m. in. przeciążenia, przekroczenie parametrów urządzeń i zabezpieczeń. Prognozowanie odbywa się z uwzględnieniem porównywalnych okresów (dzień, rok, pora, podobne obciążenie sieci), dzięki czemu uzyskuje się wysoką trafność wyników.

Passage

Moduł ten jest bardzo istotny z punktu widzenia planowania i rozliczeń – zarówno dla operatorów na poziomie sieci przesyłowych jak i dystrybucyjnych. PSIpassage dla operatorów sieci przesyłowych zapewnia m.in. funkcjonalności w zakresie zarządzania rezerwą mocy, grafikowanie dostaw i użycia, rozliczanie OSD, zarządzanie ograniczeniami sieciowymi zarządzanie uprawnieniami przesyłu. rozliczanie grup bilansujących  oraz  pełna platforma wymiany danych dla rynku energii W odniesieniu do sieci dystrybucyjnych, system ten zapewnia zarządzanie kontraktami, zarządzanie konfiguracją punktów pomiarowych, funkcje operatora pomiarów, zarządzanie stratami sieciowymi wraz z platformą wymiany danych rynku energii. PSIpassage jest kompletnym narzędziem do technicznej obsługi  rynków energii.