Dobre wyniki PSI za 2019 r.

- Wzrost sprzedaży o 13% do kwoty 225,2 mln EUR
- Wzrost zysku EBIT o 11,4% do kwoty 17,2 mln EUR
- Wzrost wyniku netto Grupy o 34,7% rok do roku do kwoty 14,3 mln EUR

 

Wskaźniki KPI (w tys. EUR)1 sty – 31 gru 2019 r.1 sty – 31 gru 2018 r.Zmiana

Przychody ze sprzedaży

225 180

199 156

+ 13,1 %

Zysk EBIT

17 205

15 450

+ 11,4 %

Zysk netto Grupy

14 262

10 585

+ 34,7 %

Zysk na akcję (EUR)

0,91

0,68

+ 33,8 %

Wyniki ekonomiczne
W zakończonym roku obrotowym (2019) Grupa PSI zanotowała wzrost zysku operacyjnego EBIT do kwoty 17,2 mln EUR (31 grudnia 2018: 15,5 mln EUR) i zysku EBITDA o niemal 40%, do 28 mln EUR (rok wcześniej: 20,1 mln EUR). Wzrost wyników (o 5,3 mln EUR) wygenerowało także przejście na standard MSSF 16. Wynik netto Grupy zwiększył się o niemal 35% do poziomu 14,3 mln EUR (2018: 10,6 mln EUR) dzięki efektom podatkowym, co znalazło również odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika zysku na akcję do kwoty 0,91 EUR (2018: 0,68 EUR).

Niezależnie od bieżących wskaźników ekonomicznych, należy zwrócić uwagę na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, o 13,1% do 225,2 mln EUR (2018: 199,2 mln EUR). Obszar zarządzania energią i transportu zanotował wzrost o 15%, natomiast w sektorze Przemysłu 4.0 osiągnięto 10% pomimo kryzysu na rynkach stali oraz oleju napędowego w Europie. Wartość nowych zamówień była wyższa o 8,8% i wzrosła do kwoty 236 mln EUR (2018: 217 mln EUR), a cały portfel zamówień na koniec roku obrotowego – o 2,2%, osiągając poziom 142 mln EUR (rok wcześniej: 139 mln EUR).

Wzrost przychodów
W obszarze zarządzania energią (sieci energetyczne, obrót energią, transport publiczny) odnotowano wzrost sprzedaży o 16,1% do poziomu 115,8 mln EUR (2018: 99,7 mln EUR), m.in. w wyniku przejęcia części aktywów grupy BTC (Business Technology Consulting AG), a zysk EBIT segmentu osiągnął kwotę 7,2 mln EUR (2018: 6,8 mln EUR) pomimo poniesionych kosztów integracji, na poziomie 2,1 mln EUR. Obszary sieci elektroenergetycznych i zintegrowanych zanotowały znaczący wzrost poziomu sprzedaży i pozyskanych zamówień, a także zakończyły proces integracji przejętych od BTC obszarów działalności. Wzrosty odnotowano również w segmencie sieci gazowych i rurociągów, m.in. dzięki dużym zamówieniom z Rosji i poprawie wyników. Spółka zależna PSI działająca w Azji Południowo-Wschodniej kontynuowała wdrażanie polityki oszczędnościowej. Segment transportu publicznego zanotował wzrost o 45%, podwajając zysk i osiągając najlepsze wyniki sprzedaży na rynkach w Niemczech i we Francji, m.in. dzięki nowemu  systemowi zarządzania zajezdniami i ładowaniem autobusów elektrycznych.

W segmencie zarządzania produkcją i logistyki (surowce, metale, produkcja przemysłowa, rozwiązania dla magazynów i sieci logistycznych) odnotowano wzrost organiczny o 9,9% do poziomu 109,4 mln EUR (2018: 99.5 mln EUR) oraz zwiększenie zysku EBIT o 18% do kwoty 11,8 mln EUR (2018: 10 mln EUR). W branży produkcji metali, dużymi zamówieniami z USA i Chin udało się skompensować niższe wyniki sprzedaży w Europie. W branży motoryzacyjnej oraz produkcji przemysłowej, realizowano liczne projekty wdrożeniowe związane z rozwojem oprogramowania na poziomie technicznym czy funkcjonalnym. To pozwoliło wyjść zwycięsko z kryzysu związanego rynkiem pojazdów napędzanych silnikami diesla, który dotknął te branże. Obszar logistyki odnotował wzrost o 28%, m.in. dzięki stabilnej współpracy z partnerami biznesowymi. Znaczącą poprawę wyników osiągnięto także dzięki migracji produktów do platformy technologicznej PSI Java oraz rozwojowi sieci partnerskiej. Wzrost zamówień w segmencie logistyki i produkcji odnotowano także lokalnie, w PSI Polska.

Zatrudnienie, przepływy i dywidenda
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnienie w Grupie PSI wyniosło 1 984 etaty, co stanowi wzrost o 197 osób rok do roku, dzięki rekrutacji nowych pracowników oraz przejęciom w segmencie energetycznym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,2 mln EUR, odnotowując spadek w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami roku poprzedniego (19,0 mln EUR), co w dużej mierze było efektem finansowania nakładów na projekty rozwojowe. Udział przychodów z umów serwisowych i utrzymaniowych wzrósł do 33,5%. Po rozliczeniu kosztów akwizycji BTC Smart Grid, wartość wolnych środków finansowych na koniec roku spadła do 38,7 mln EUR (31 grudnia 2018: 44,6 mln EUR). Oznacza to, że PSI nadal dysponuje zasobami na ewentualne, dalsze przejęcia.

Wzrost nakładów na prace rozwojowe
Nakłady PSI na projekty badawczo-rozwojowe w roku obrotowym wyniosły 24 mln EUR, z czego jedna trzecia przypadła na rozwój produktów i platformy PSI Java, na którą przeniesiono już dwie trzecie produktów z portfolio PSI. Jakie korzyści niesie ze sobą nowa platforma? To m.in. graficzny interfejs użytkownika, działający efektywnie w sieci (zarówno w intranecie, jak i w Internecie) oraz na urządzeniach mobilnych. PSI prowadzi obecnie testy sklepu z aplikacjami, w którym zarówno partnerzy handlowi, jak i klienci będą mogli kupować produkty PSI z automatyczną dostawą do rozmaitych chmur.

PSI weźmie udział w programie niemieckiego rządu federalnego dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatu, a także w unijnej inicjatywie Zielonego Nowego Ładu. Oprogramowanie PSI już dziś znacząco przyczynia się do włączania odnawialnych źródeł energii w sieci elektroenergetyczne. Zmiany te obejmują także sieci gazowe, które mają stać się jednym ze źródeł zabezpieczenia dostaw energii w przyszłości.

Ostrożne szacunki na 2020 r.
Przed wystąpieniem kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, firma PSI zakładała kontynuację wzrostu skali działalności oraz dalszy wzrost zysku EBIT o 10% w 2020 roku. Globalna epidemia, której jesteśmy obecnie świadkami, opóźni zawarcie i realizację nowych umów. Należy mieć na uwadze, że produkty PSI dla wielu klientów stanowią wsparcie w walce z obecnym kryzysem. W związku z tym, PSI utrzymuje dynamikę prac projektowych i utrzymaniowych. Każdy z niemal 2 000 pracowników posiada możliwość pracy zdalnej i dostępu do zasobów firmowych także poza siedzibą firmy – co zapewnia płynność działania organizacji i bezpieczeństwo miejsc pracy. Dzięki dużemu wolumenowi bieżących zamówień, kierownictwo firmy przewiduje lekkie osłabienie sprzedaży oraz jednorazowy spadek zysku EBIT rzędu 20%.