Blog PSI Polska

Chmura w magazynie – bać się czy brać?

18.10.2017 - Zarządzanie magazynem

Rozwiązania w chmurze w obszarze logistyki mają już wielu zwolenników, nie brakuje też tych, którzy mają spore obawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Postanowiliśmy przybliżyć temat - jakie są korzyści tego rozwiązania, dla kogo jest WMS w chmurze, czy firmy są gotowe na takie rozwiązania.

W fir­mie czy poza nią?

Decy­du­jąc się na wdro­że­nie sys­temu infor­ma­tycz­nego w fir­mie, także sys­temu WMS, powin­ni­śmy zwró­cić uwagę nie tylko na jego walory funk­cjo­nalne, ale rów­nież miej­sce insta­la­cji. Wpływa ono bowiem na póź­niej­szy kom­fort korzy­sta­nia z sys­temu. W pierw­szej kolej­no­ści warto spoj­rzeć na róż­nice pomię­dzy roz­wią­za­niami typu „on-pre­mise”, czyli goto­wych do insta­la­cji na ser­we­rze klienta, roz­wią­za­niami dostęp­nymi w chmu­rze „cloud-based” oraz coraz bar­dziej popu­lar­nymi roz­wią­za­niami hybry­do­wymi łączącymi oba śro­do­wi­ska.

 • w roz­wią­za­niu typu „on-pre­mise” firma posiada wła­sne ser­wery, na któ­rych insta­luje opro­gra­mo­wa­nie do któ­rych nabyła licen­cje lub je dzier­żawi.
 • „Cloud based” to śro­do­wi­sko, w któ­rym opro­gra­mo­wa­nie dostępne jest „w chmu­rze”. Firmy korzy­sta­jące z tego roz­wią­za­nia nie muszą posia­dać wła­snych ser­we­rów oraz nie naby­wają licen­cji na opro­gra­mo­wa­nie. Płacą tylko za usługę w ramach któ­rej otrzy­mują kon­kretne roz­wią­za­nia.
 • w roz­wią­za­niu hybry­do­wym część modu­łów działa w infra­struk­tu­rze „on pre­mise”, a pozo­stała część „w chmu­rze”.


W chmu­rze czyli gdzie?

 • Chmura obli­cze­niowa, czyli Cloud Com­pu­ting, jest mode­lem prze­twa­rza­nia danych w któ­rym zasoby IT dostar­czane są jako „usługa na żąda­nie”, opar­tym na użyt­ko­wa­niu usług dostar­czo­nych przez usłu­go­dawcę. Prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji odbywa się na ser­we­rach umiesz­czo­nych poza lokalną sie­cią a dostęp do nich uzy­skuje się przez inter­net, za pomocą urzą­dzeń jak np. tablet, smart­fon czy zwy­kły lap­top. Chmura obli­cze­niowa, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści oraz posia­da­nej infra­struk­tury firmy, jest dostępna jako:
 • chmura wewnętrzna (pri­vate cloud) gdzie dostęp jest moż­liwy wyłącz­nie z wyzna­czo­nych loka­li­za­cji fizycz­nych (np. oddzia­łów firmy, maga­zy­nów logi­stycz­nych, itd.)
 • zewnętrzna (public cloud), gdzie z każ­dego miej­sca na świe­cie można się dostać do opro­gra­mo­wa­nia
 • lub łączona (hybrid cloud) – to połączenie dwóch modeli: wydajnej, sprawnie działającej chmury zewnętrznej i sieci własnej. Często oznacza korzystanie z chmury zewnętrznej ale przechowywaniu danych we własnej bazie.


Jaki model?

W zależ­no­ści od potrzeb firmy można wybrać jeden z trzech modeli chmury obli­cze­nio­wej:

SaaS (Software as a Service) – w dosłow­nym tłu­ma­cze­niu zna­czy opro­gra­mo­wa­nie jako usługa. W tym modelu użyt­kow­nik płaci za moż­li­wość korzy­sta­nia z opro­gra­mo­wa­nia współ­dzie­lo­nego z innymi fir­mami. Nie ma moż­li­wo­ści dosto­so­wa­nia go do wła­snych potrzeb. Aby korzy­stać z opro­gra­mo­wa­nia wystar­czy tylko dostęp do inter­netu.

PaaS (Plat­form as a Service) – ozna­cza wyna­ję­cie pla­t­formy sprzę­towo-sys­te­mo­wej. Użyt­kow­nik sam wybiera opro­gra­mo­wa­nie i je insta­luje.

IaaS (Infra­struc­ture as a Service) – polega na wyna­ję­ciu infra­struk­tury infor­ma­tycz­nej, mocy obli­cze­nio­wej, prze­strzeni dys­ko­wej. Zakup sys­temu ope­ra­cyj­nego i opro­gra­mo­wa­nia leży po stro­nie użyt­kow­nika.

 

Fenomen chmury

Analitycy firmy Gartner prognozują że do 2020 roku rozwiązania w chmurze staną się normą w ponad 30 % dużych przedsiębiorstw. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre systemy jak np. CRM cieszą się większą popularnością w chmurze niż rozwiązania dla logistyki. Dlaczego ciągle dość sceptycznie podchodzimy do rozwiązań logistycznych w chmurze? Entuzjaści tych rozwiązań zwracają uwagę na takie korzyści jak:

 • Szybka implementacja oraz niższy koszt utrzymania. Klient nie musi posiadać własnej infrastruktury IT, ani zespołu odpowiedzialnego za jego utrzymanie. Wdrożenie prostego standardowego rozwiązania, także jest teoretycznie szybsze niż w przypadku standardowych rozwiązań.
 • ­Skalowalność. W przypadku rozwiązań opartych o chmurę możliwe jest szybkie zwiększenie wydajności sprzętowej dla systemu w przypadku szczytu sezonu sprzedażowego.


Czego obawiają się sceptycy WMS w chmurze?

Czego obawiają się sceptycy rozwiązań zarządzania magazynem poprzez chmurę? Mniejszy entuzjazm do stosowania systemów WMS w chmurze wynika często z obaw o ryzyko zatrzymania pracy magazynu.

 • Przestoje. Rozwiązanie oparte o cloud computing sprawia że funkcjonowanie magazynu jest zależne od niezawodności połączenia internetowego. Przerwy w połączeniu internetowym, zbyt wolno działający internet, czy narażenie na ataki hakerskie mogą spowodować przestój w realizacji zleceń. Nawet najmniejsze, niekiedy mało istotne zatrzymanie systemu WMS, implikuje poważne problemy w realizacji przepływów magazynowych. Czy Twoja firma może sobie pozwolić na przestój?
 • ­Bezpieczeństwo. Dostępność do danych z dowolnego miejsca w internecie jest wygodna, ale w przypadku włamania na konto może spowodować paraliż firmy. Pomimo wielu deklaracji dotyczących bezpieczeństwa przed atakami hakerów, nawet uważane za najbardziej bezpieczne systemy jak system komputerowy amerykańskiego urzędu podatkowego IRS nie uchronił się przed naruszeniem ochrony danych.
 • Koszty. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że aplikacja w chmurze może okazać się dużo tańsza niż oprogramowanie zainstalowane we wewnętrznej strukturze. Aplikacje dostępne w chmurze (tzw. Saas) nie wymagają dużego nakładu na licencje, infrastrukturę, wsparcie, ale zawsze warto przyjrzeć się funkcjom które oferują. Może się okazać że brak istotnych funkcji powoduje dodatkowe koszty w firmie. Dostosowanie oprogramowania bazującego na chmurze do własnych potrzeb może zwiększyć koszty. Decydując się na takie rozwiązanie warto rozważyć rozwój firmy, konieczność modyfikacji oprogramowania. W dłuższej perspektywie może się okazać, że rozwiązania w chmurze są jednak bardziej kosztowne.
 • Wsparcie. Jak mówi jedno z praw Murphy’ego „Jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie.” Problemy mogą wystąpić zawsze i najczęściej z zaskoczenia. Jeżeli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi na pytania, pomocy przy rozwiązaniu ewentualnych problemów, upewnij się czy dostawca usług w chmurze oferuje takie wsparcie.
 • Czas. System WMS działa w sposób zbliżony do systemów czasu rzeczywistego i jest bardzo wrażliwy na wszelkie opóźnienia. W przypadku rozwiązań w chmurze opóźnienia w komunikacji mogą być znacząco wyższe niż w rozwiązaniach „on premise”. Ma to szczególne znaczenie w przypadku magazynów wysoce zautomatyzowanych, gdzie współpraca systemu WMS z systemami automatyki magazynowej, układnicami czy etykieciarkami jest kluczowa. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku wykorzystania rozwiązań na terminalach radiowych (RF). Opóźnienia w komunikacji z serwerem WMS może owocować brakiem płynności w pracy na terminalach ręcznych.


Dla kogo jest WMS w chmurze?

System WMS w chmurze to dobre rozwiązanie dla firm charakteryzujących się prostymi procesami magazynowymi, manualnymi operacjami bez automatyki, z mniejszą ilością operacji. Większe organizacje ze złożoną automatyką powinny raczej rozważać hybrydowe rozwiązania WMS w chmurze łączące komponent on-permise z elementami stricte w chmurze. Bezpieczeństwo danych dalej stanowi istotny element dla firm. Tylko największe organizacje logistyczne dysponujące swoimi centrami danych dorównują pod względem bezpieczeństwa takim rozwiązaniom jak AWS czy Azure. Brak odpowiednich rozwiązań na rynku obecnie powstrzymuje firmy logistyczne od stosowania rozwiązań w chmurze.

Które rozwiązanie jest lesze dla Twojej firmy - system wms on-premise vs. cloud ?